01147nam1 2200385 450 99000605077020331620150618105446.0000605077USA01000605077(ALEPH)000605077USA0100060507720110420g----9999km-y0itay50------baengUS||||||||001yyJohn Willis' theatre worldNew YorkCrown publ.volumi31 cm2001Theatre world588830019900014342702033162001 1981-1982 Season0019900060507802033162001 1982-1983 Season0019900060507902033162001 1983-1984 Season0019900060508002033162001 1984-1985 SeasonTeatroBNCF725ITsalbcISBD990006050770203316XVII A. 38/39/40/41XVII A.BKCASPASSARO9020150618USA011030PASSARO9020150618USA011036PASSARO9020150618USA011054Theatre world58883UNISA