01059nam2-2200337---450-99000327123020331620090615114253.0000327123USA01000327123(ALEPH)000327123USA0100032712320090615d1975----km-y0itay50------baengUS||||||||001yyIntroduction to elementary particle theoryYu. V. NovozhilovOxfordPergamon Presscopyr. 1975XIV, 386 p.ill.24 cmInternational series in natural philosophy780010003270922001International series in natural philosophy78Particelle <fisica nucleare>539.721NOVOZHILOV,YU. V.604863ITsalbcISBD990003271230203316530 INP (78)2587/CBS53000223018BKSCIRSIAV79020090615USA011142Introduction to elementary particle theory1118422UNISA