01096nam--2200349---450-99000322683020331620090424084120.00-262-19054-0000322683USA01000322683(ALEPH)000322683USA0100032268320090424d1970----km-y0itay50------baengUSa---||||001yyIntroduction to elementary mathematical logicStolyar Abram AronovichTransalation edited by Elliott MendelsonCambridgeThe MIT Press1970VII, 209 p.ill.20 cmTit. orig.: Elementarnoye vvedeniye v matematicheskuyu logikuLogica matematica511.3STOLYAR,Abram Aronovich50761MENDELSON,ElliottITsalbcISBD990003226830203316511.3 STO4976/CBS511.300218438BKSCIRSIAV69020090424USA010841Introduction to elementary mathematical logic340036UNISA