01643nam1-2200457---450-99000309189020331620080407163535.0000309189USA01000309189(ALEPH)000309189USA0100030918920080407d1994----km-y0itay50------baengGB||||||||001yy<<The>> Cambridge history of American Literaturegeneral editor Sacvan BercovitchCambridge [etc.]Cambridge University press1994-v.24 cm20012001001-------20010019900030919002033162001 <<v. 1.>> : 1590-18200019900030919102033162001 <<v. 2.>> : 1820-18650019900030919302033162001 <<v. 5.>> : 1900-19500019900030919402033162001 <<v. 6.>> : Prose Writing1910-19500019900030919502033162001 <<v. 8.>> : Poetry and criticism1940-19950019900032162102033162001 <<v. 3.>> : Prose Writing1860-19200019900032162202033162001 <<v. 4.>> : Nineteenth-Century Poetry1800-19100019900032663002033162001 <<v. 7.>> : 1940-1990Letteratura americanaStoria810.9BERCOVITCH,SacvanITsalbcISBD990003091890203316II.8.C.DSLLBKDSLLDSLL9020080407USA011621DSLL9020080407USA011635Cambridge history of American literature70160UNISA