01028nam1 2200373 450 99000308613020331620080325162934.0000308613USA01000308613(ALEPH)000308613USA0100030861320080325d1974----km-y0itay50------baengGB||||||||001yyFaulknera biographyby Joseph BlotnerLondonChatto & windus19742 v.20012001001-------20010019900030861502033162001 <<v. 1.>> : Faulknera biografphy0019900030861602033162001 <<v. 2.>> : Faulknera biografphyFaulkner, William813.4BLOTNER,Joseph485343ITsalbcISBD990003086130203316II.8.B.DSLLBKDSLLDSLL9020080325USA011629Faulkner1019956UNISA