01189nam1 2200397 450 99000289489020331620070403103810.0000289489USA01000289489(ALEPH)000289489USA0100028948920070403d--------km-y0itay50------bagergrcBE||||||||001yyAnastasii Sinaitae operaTurnhoutBrepolsv.26 cm.Corpus ChristianorumSeries Graeca2001Corpus ChristianorumSeries Graeca2001001-------20010019900028949202033162001 Anastasii Sinaitae Quaestiones et responsiones239Anastasius : Sinaita438355ITsalbcISBD990002894890203316V.4. Coll. 7/ 4L.M.V.4. Coll.BKUMARIVELLI9020070403USA011021RIVELLI9020070403USA011023RIVELLI9020070403USA011037RIVELLI9020070403USA011038Anastasii Sinaitae opera990139UNISA