01378nam1-2200397---450-99000138174020331620040130111510.0000138174USA01000138174(ALEPH)000138174USA0100013817420040130d1967----km-y0itay0103----bagreGR||||||||001yy<<Ta>> cheirographa ton Meteoronkatalogos perigraphikos ton cheirographon kodikon ton apokeimenon eis tas Monas ton Meteoronekdidomenos ek ton kataloipon Nikou A. BeeAthenaiAkademia Athenon1967v.25 cmAltro front. in francese. - In testa al front.: Akademia Athenon, Kentron ereunes tou mesaionikou kai neou hellenismou20012001001-------20010019900013817802033162001 <<1>> : <<Ta>> cheirographa tes Mones MetamorphoseosManoscrittiCataloghiMonasteri delle MeteoreCataloghi018.131BEES,Nikos Athanasion558209ITsalbcISBD990001381740203316VIII A 252L.M.VIII ABKUMASIAV51020040130USA011115PATRY9020040406USA011737Cheirographa ton Meteoron933477UNISA