00987nam0 22002531i 450 UON023269920061020120000.020030730d1934 |0grec50 bagreGR|||| |||||*Tziakomo LeoparntiO poietes tou pankosmiou ponou tou erotos kai tou thanatouMariettas MinotouAthenai[s.e.]1934122 p.21 cm.LEOPARDI GIACOMOFIUON0036120AteneUON0000203850Letteratura italiana21MINOTTO, MariettaUON0140925687316ITSOL20150908RICAUON0232699SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI GRECO FONDO ZORAS SI EO 34128 0642 SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOEO34128GRECO FONDO ZORAS 0642 eTziakomo Leoparnti1232324UNIOR