01014nam0 22002411i 450 UON012560720020107120000.020020107d1972 |0jpnc50 bajpnJP||||Z 1||||*Shusai Nihon Pen KurabuShowa 47-nen 11-getsu 18-nichi 25-nichiNihon Bunka kenkyu Kokusai Kaigi[Tokyo] : [s.n.], [1972]1 v. , c. di tav. ; 27 cmAltro front.: International Conference on Japanese StudiesGIA GEN F IGIAPPONE - ORIENTALISMOANihon Bunka Kenkyu Kokusai KaigiUON0077704ITSOL20150908RICAUON0125607SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI GIA GEN E I SI SA 45311 001 SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSA45311GIA GEN E I 001 cShusai Nihon Pen Kurabu1317508UNIOR