01983nam2 22004691i 450 UON004752920210808085014.33740-956803-2-620020107d1989 |0itac50 bajpnJP|||| 1||||Chutawhen shosetsu shu[a cura di] Joga MasaoTokyoShogakukan19891090 p.22 cmContiene opere di Hayama Yoshiki, Tokunaga Sunao, Fukoda Kyuya, Tanaka Toshimitsu, Yoshiya Nobuko, Ito Keiichi, Tanaka Sumie, Shimamura Toshimasa, Shibata Sho, Tsujii Takashi, Hayashi Kyoko, Yoshiyuki Michie, Nagabu Hideo, Ikeda Mitsu.001UON00399912001 Showa Bungaku Zenshu210 TokyoShogakukan1987- .32LETTERATURA GIAPPONESEPERIODO SHOWA (1926-1989)UONC007979FIJPTōkyōUONL000031GIA VI BAGIAPPONE - LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA - TESTIAFUKADAKyuyaUONV022814HAYAMA YoshikiUONV030104HAYASHI KyōkoUONV030113IKEDA MitsuoUONV030116ITO KeiichiUONV030108JOGAMasaoUONV030103NAGABUHideoUONV030115SHIBATA ShoUONV030111SHIMAMURA ToshimasaUONV030110TANAKA SumieUONV030109TANAKA ToshimitsuUONV030106TOKUNAGA SunaoUONV030105TSUJIITakashiUONV030112YOSHIYA NobukoUONV030107YOSHIYUKI MichieUONV030114ShōgakukanUONV247056650ITSOL20210809RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON0047529SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI GIA VI BA 455 (32) N SI SA 92527 7 455 (32) N Chutawhen shosetsu shu1208222UNIOR