00744nam0 2200241 450 991032505400332120190625130512.020190625d1999----km y0itay50 baengfreGB 001yyReports of cases by John CaryllPart I 1485-1499edited for the Selden society by J. H. BakerLondonSelden society1999XXV, 383 p.24 cm<<The >>publications of Selden society115Baker,John HamiltonITUNINAREICATUNIMARCBK9910325054003321Direz. Selden-0037546 ddrDDRDDRReports of cases by John Caryll1555341UNINA