01118nas a2200313 i 4500PERLE00087420020708125028.0011205m19591984it || | |ita 0075-1677CDU 02CDU 31CDU 37Annuario delle statistiche culturaliAnnuario delle statistiche culturali /Istituto centrale di statistica. - 1959-1984Roma :ABETE,1959-1985Codice CNR: P 00091209Posseduto: LE005 1972;Posseduto: LE009 1959-1964;1974-1975;1980;1982;Posseduto: Le021 1076-1977; 1980;L'ed. cambia.IstatStatistiche culturali.b1166344328-05-1308-07-02b1166344LE0051le005-E0,00-no180000.i1188688208-07-02LE009 Per. G. 161le009-E0,00-no180000.i1188689408-07-02Annuario delle statistiche culturali800686UNISALENTOle005le00901-01-01sa-itait 02