00920nam--2200313---450-99000581145020331620130225095211.0000581145USA01000581145(ALEPH)000581145USA0100058114520130225d1975----km-y0itay50------baitaIT||||||||001yyCristianesimo e religioni misteriche in ApuleioAntonio PortolanoNapoliFederico & Ardiastampa 1975192 p.23 cmApuleio . MetamorfosiMotivi religiosiBNCF878PORTOLANO,Antonio185861ITsalbcISBD990005811450203316XV.8. 1371225838 L.M.XV.8.BKFSOIANNONE9020130225USA010952Cristianesimo e religioni misteriche in Apuleio755267UNISA