00806nkm1-2200325---450-99000566671020331620050412000566671USA01000566671(ALEPH)000566671USA0100056667120050406g1987----|||y0itaa50------balatit0 00|||EpistolarioJean Le ClercFirenzeLeo S. Olschki1987-v.25 cm.0019900056667302033162001 1: 1679-1689FIRENZE230.092LE_CLERC,Jean291787OLSCHKIITSA20111219990005666710203316BKFIL20121027USA011525Epistolario148968UNISA