00923nam--2200349---450-99000348019020331620110104122958.05-900241-34-3000348019USA01000348019(ALEPH)000348019USA0100034801920110104d1998----km-y0itay50------barusRU||||||||001yyNasledieV.E. MejerholdMoskvaO.G.I.1998v.ill.25 cm<v. 1.> : Autobiografices kie materialy; dokumenty 1896-190320012001001-------2001MEJERHOLD,Vsevolod Emilevic316073ITsalbcISBD990003480190203316VIII.5.134699 DSLLBKDSLLDSLL9020110104USA011229Nasledie1112844UNISA