00979nam--2200373---450-99000314990020331620080924114231.088-202-0455-X000314990USA01000314990(ALEPH)000314990USA0100031499020080924d1981----km-y0itay50------baitaIT||||||||001yy<<I>> preraffaellitiTimothy HiltonMilanoMazzottacopyr. 1981215 p.ill.21 cmTestimonianze212001Testimonianze212001001-------2001Pittura preraffaellita759.051HILTON,Timothy154290ITsalbcISBD990003149900203316V F HIL1057 DBCV FBKDBCDBC9020080924USA011142Preraffaelliti266120UNISA