00869nam0 22002411i 450 UON030301620071026120000.020071026f1967 |0chic50 bachiTW||||Z 1||||*Zhong xi ji shiXia Xie[TaibeiWenhai chubanshe1967]242 p.22 cm001UON03016382001 *Jindai Zhongguo shiliao congkan106RELAZIONI INTERNAZIONALICinaSec. 19.FIUONC004185CIN IVCINA - STORIAAXIA Xie (1799-1875)UONV174006696069ITSOL20200427RICAUON0303016SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI CIN SERIE 005 (106) SI SIN161 005 (106) Zhong xi ji shi1379099UNIOR