00901nam0-22003251i-450-99000438579040332120031007121107.01-895537-49-5000438579FED01000438579(Aleph)000438579FED0100043857919990604d1999----km-y0itay50------baspaCAy-------001yyCreatividad textual e intertextual en GaldosJames WhistonOttawaDovehouse1999230 p.22 cmOttawa hispanic studies22PĂ©rez Galdos, Benito863.520itaWhiston,James157954ITUNINARICAUNIMARCBK990004385790403321P.3 B 13933FLFBCFLFBCCreatividad textual e intertextual en Galdos542716UNINA