01061nam0-22003491i-450 99000085999040332120200207090607.03-540-13613-4000085999FED01000085999(Aleph)000085999FED0100008599920001010d1990----km-y0itay50------baengDEy-------001yyLagrangian manifolds and the Maslov operatorA. S. Mishchenko, V. E. Shatolov, B. Yu. Sternintranslated from the russian D. MackenzieBerlinSpringer-Verlag1990X, 395 p.ill.24 cm514Mishchenko,Aleksandr Sergeevich42460Shatalov,V. E.781122Sternin,B. Yu.344821Mackenzie,DanaITUNINARICAUNIMARCBK99000085999040332102 27 D 365830FINBNFINBNLagrangian manifolds and the Maslov operator1668459UNINAING01